RODO


 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH:  Żłobek Biały Domek Anna Weyna,  ul. ks. Ludwika Haasego 1, 62-004 Kicin

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Żłobek Biały Domek ul. ks. Ludwika Haasego 1, 62-004 Kicin,, reprezentowanym przez właściciela Anna Weyna, tel. 518 98 63 48 e-mail: weyna@wp.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały podane, czyli prowadzenia działalności wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 4. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Ponadto, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Żłobka Biały Domek ul. ks. Ludwika Haasego 1, 62-004 Kicin i prowadzenia działalności wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U.Nr 45 poz.235 ze zm)
  W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

Opracowana została Polityka Prywatności dla Żłobka Biały Domek w Kicinie.  Jest ona dostępna do wglądu w siedzibie Żłobka, ul. ks.Ludwika Haasego 1 w Kicinie